SPInKa

Koordynator Szkolny - mgr Jadwiga Borowiecka

Od 1.04.2020r zajęcia
z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery
w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"
odbywać się będą zdalnie.
Dnia 19.09.2018 roku o godz.16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej odbyło się spotkanie z rodzicami ,na którym przekazano informację dotyczącą działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.,, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II z Funduszy Europejskich".

Festiwal zawodów - Kraków 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 Mszanie Górnej(klasy IIIa ,IIIc oddziały gimnazjalne) w ramach projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” SPInka ,w dniu 21.03.2019 roku uczestniczyli w wycieczce na Festiwal Zawodów w Krakowie. Wydarzenie to, daje możliwości zaznajomienia się ze specyfiką branżową i specjalizacją, ale także pomaga określić osobiste predyspozycje zawodowe. Każdy uczestnik poprzez uczestnictwo w festiwalu będzie mógł przygotować się do wyboru dalszej ścieżki kształcenia poprzez zapoznanie się z dostępną ofertą zawodów na rynku pracy (w tym zawodów deficytowych).

mgr Jadwiga Borowiecka

3 kwietnia 2019

Święto Zawodów Limanowa 2017

15.11.2017 roku uczniowie klas trzecich a, b, c Szkoły Podstawowej (oddziały gimnazjale) w ramach projektu SPInKa uczestniczyli w Święcie Zawodów, które zorganizowano w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej. Zwiedzający uczestniczyli w pokazach zawodoznawczych uczniów z Powiatowych Szkół Zawodowych. Była to również okazja do wypróbowania swoich sił w wykonaniu prac związanych z różnymi zawodami. Ponadto gimnazjaliści mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia proponowanymi przez szkoły.

Doradca zawodowy: Jadwiga Borowiecka

19 listopad 2017

SPInKa na wycieczce

26 października 2017 roku uczniowie klasy 3 c pod opieką pani Jadwigi Borowieckiej szkolnego doradcy zawodowego w ramach projektu SPInKa udała się na wycieczkę do Ośrodka Zdrowia w Mszanie Górnej

Celem naszej wycieczki było poznanie zawodów pielęgniarki, higienistki stomatologicznej oraz technika urządzeń medycznych. Wkrótce każdy trzecioklasista stanie przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, a dokonany wybór będzie miał ogromny wpływ na to, co uczniowie będą robić w przyszłości, jaki zawód będą wykonywać. Dlatego też takie inicjatywy podejmowane przez szkołę pomogą im w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, a w przyszłości - wykonywanego zawodu.

mgr Jadwiga Borowiecka

30 październik 2017

Dnia 20.09.2017 roku o godz.16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej odbyło się spotkanie z rodzicami ,na którym przekazano informację dotyczącą działalności Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.,, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II z Funduszy Europejskich".

Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPInKa

Informacje ogólne

W naszej szkole w dniu 6 września 2017 roku został otwarty Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". Punkt SPInKa w szkole działa już od ubiegłego roku szkolnego2016/17 w miesiącach maj -czerwiec. Zrekrutowano 45 uczniów kl.III. Uczestnicy stworzyli IPD(Indywidualny Plan Działania).Wszyscy otrzymali zaświadczenia ukończenia projektu.

Cel projektu

Celem projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów i szkół podstawowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez:
 • Uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branży turystyczno-gastronomicznej (T) i medyczno-społecznej (Z).
 • Wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym Centrów Kompetencji Zawodowych w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami - odpowiadających na potrzeby rynku pracy.
 • Wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczycieli z kompetencji cyfrowych.
 • Wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów i szkół podstawowych.
Podstawowe warunki realizacji projektu:
 1. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 - 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
 2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
 3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska - Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z tereny województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
 4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
 5. Czas trwania projektu 01.01.2016 - 31.12.2021.
Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:
 • Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
 • Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
 • Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
 • Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadpodstwowego.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
 • Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
 • Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
 • Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadpodstawowych.
 • Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.
 • Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
 • Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.