Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SP nr 1 w Mszanie Górnej

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbywało się w niecodziennej oprawie. Zagrożenie pandemią koronowirusa zmusiło nas do zorganizowania nietypowej uroczystości. Nie było uroczystego apelu z udziałem wszystkich uczniów. Z zachowaniem wymogów sanitarnych klasy spotykały się tylko z wychowawcami wg określonego harmonogramu. Wyjątek stanowiła klasa ósma, która spotkała się z ze wszystkimi nauczycielami na sali gimnastycznej. Pożegnanie było skromne, ale miało podniosły charakter. Przy sztandarze szkoły odśpiewano hymn państwowy. Następnie Dyrektor szkoły podziękował wychowawcy klasy, nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę. Gratulował uczniom osiągniętych wyników i życzył udanej rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej oraz spokojnych i bezpiecznych wakacji. Słowa podziękowania zostały również przekazane radzie rodziców za zaangażowanie w realizację działań szkoły w mijającym roku. Ósmoklasiści pożegnali się słowem, piosenką i różami wręczonymi każdemu nauczycielowi i pracownikowi szkoły. Przedstawicieli siódmej klasy wręczyli symboliczne prezenty ósmoklasistom. Do nauczycieli i pracowników szkoły słowa podziękowania skierowali również rodzice składając na ręce dyrektora szkoły bukiet kwiatów.

Dyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

27 czerwiec 2020

Dawid Wojtyczka laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Wielkie gratulacje dla Dawida Wojtyczki z kl. II, za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Laurka dla Jana Pawła II" zorganizowanego z okazji 100 urodzin św. Jana Pawła II.

Organizatorem konkursu był Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na konkurs napłynęło 1289 prac zarówno z Polski, jak i z zagranicy, w tym 14 prac uczniów naszej szkoły. Z wszystkich prac utworzono 18 maja - w dniu urodzin papieża - wielkie serce przed Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Anita Ziemianin

26 czerwiec 2020

Zaproszenie

Zapraszam rodziców dzieci przedszkolnych (3-4 i 5- letnich) zapisanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 na spotkanie informacyjne.

Wtorek- 30 czerwca 2020r. o godz. 17.00 w budynku SP nr1 w Mszanie Górnej.Dyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

28 czerwiec 2020

Challenge dla MariannkiDyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

19 czerwiec 2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w SP nr 1 w Mszanie Górnej

W dniu 26 czerwca nie planujemy organizacji uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2019/20.

1.Odbędzie się pożegnanie tylko absolwentów VIII klasy: godz. 11.00 - sala gimnastyczna.
W pożegnaniu uczestniczyć będą: nauczyciele, pracownicy, przedstawiciele samorządu szkolnego, przedstawiciele rady rodziców oraz zainteresowani rodzice uczniów klasy VIII.

2.Uczniowie / Rodzice klas I-VII mogą odebrać świadectwo indywidualnie lub podczas spotkania z wychowawcą klasy w dniu 26 czerwca wg podanego harmonogramu lub w innych podanych terminach.

Harmonogram odbioru świadectw i spotkań z Wychowawcami w dniu 26 czerwca 2020 r.

Klasy I -III w godz. 9.15 -10.00
Sala nr 21 -wych. Jadwiga Borowiecka
Sala nr 17- wych. Anna Bielin
Sala nr 8- wych.Maria Szczucka

Klasy V-VII w godz. 10.15-10.45
Sala nr 22 -wych. Anna Mrózek-Kotarska
Sala nr 20 -wych. Helena Domagała
Sala nr 28 -wych. Anita Ziemianin

3.Zakończenie roku szkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w SP-1 odbędzie się 29 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.30
Sala nr 9 -Oddział "O" : wych. Anna Godawska
Sala nr 11- odział przedszkolny :wych. Ewelina Górni

4.Dodatkowe terminy indywidualnego odbioru świadectw.
- od 1 do 10 lipca w sekretariacie szkoły w godz. 9.00- 13.00

5.Obowiązki Ucznia i Rodzica w dniach odbioru świadectwa:
- Obowiązują zalecenia określone w wytycznych GIS,MZ iMEN.
- Świadectwo może odebrać tylko osoba zdrowa.
- Korzystanie z maseczek, odkażenie rąk przy wejściu do szkoły.
- Zachowanie wymaganej odległości społecznej.
- Wchodzenie i wychodzenie do szkoły/sali wg podanej godziny.
- Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniu tylko w przypadku pożegnania klas ósmych i na spotkaniu kl. I-III oraz oddziałów przedszkolnych.
- Rodzice decydują o wyborze formy odbioru świadectwa. Obowiązkiem szkoły jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

19 czerwiec 2020

Egzamin ósmoklasisty 2020

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach:
16 czerwca - język polski
17 czerwca -matematyka
18 czerwca- język angielski

Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej jak na 8.35.
Egzamin rozpoczyna się o 9.00 . Uczeń nie może się spóźnić na egzamin.
Termin dodatkowy od 7 do 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.oke.krakow.pl

Podczas egzaminu pamiętaj: wytyczne MEN

Dyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

8 czerwiec 2020

Procedury i terminy zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

Zwrot książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem (zamieszczonym poniżej) klasami w wyznaczone dni i godziny.

Zwrotów dokonują rodzice lub uczniowie. Książki i podręczniki powinny być zapakowane w jednorazowe torby foliowe i podpisane na zewnątrz: imię, nazwisko, klasa.

W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, podręcznika rodzic zobowiązany jest do jej odkupienia. W tej sprawie należy kontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem Martą Chudzikiewicz-Kubies przez dziennik elektroniczny lub w godzinach pracy biblioteki pod nr telefonu 183315247 (sekretariat).

Jeżeli rodzic lub uczeń nie może w wyznaczonym dniu oddać wypożyczonych podręczników można je zwrócić 19.06 (piątek)w godzinach pracy biblioteki lub, zapakowane i opisane, zostawić w sekretariacie szkoły.

Zwroty książek:

19.06 - 10:30 -12:30
24.06 - 8:00 -12:00
25.06 - 8:00 -12:00
26.06 - 8:00 -11:00

Zwroty podręczników:
Środa

24.06 8:30 -9:30 kl.I i kl.II
9:30 - 10:30 kl.III
10:30 - 11:30 kl.V

Czwartek 25.06
9:00-10:00 kl.VI
10:00 - 11:00 kl.VII
11:00-12:00 kl.VIII

Dyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

8 czerwiec 2020

HARMONOGRAM STOPNIOWEGO POWROTU DO SZKÓŁ - GMINA MSZANA DOLNA

od 18 maja:

- będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju,
- możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju,
- jeżeli jest zapotrzebowanie zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
- w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu - zajęcia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają zawieszone do 29 maja 2020.
- rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

od 25 maja:
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
- obowiązek realizowania podstawy programowej
- dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty
- dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością

od 1 czerwca:
- uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły
- konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły

Dyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

22 maj 2020

Powrót dzieci do przedszkola

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej informuje, iż decyzją organu prowadzącego:

Zarządzenie nr 82/20 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 13 maja 2020 r. liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców do oddziału przedszkolnego w celu objęcia opieką wychowawczą w czasie epidemii powinna wynosić co najmniej 5 dzieci, wówczas szkoła może podjąć decyzję o wznowieniu zajęć w oddziałach przedszkolnych po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wójta Gminy.

Jeśli zmieniła się sytuacja rodzinna , zawodowa Waszej rodziny, prosimy zgłaszać potrzebę objęcia dziecka opieką przedszkolną telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

Zostały opracowane procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID - 19, dokument będzie znajdował się na stronie internetowej szkoły, rodzice zainteresowani powrotem dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są do zapoznania się treścią dokumentu i stosowania do jego zapisów a także wypełnienia oświadczenia oraz deklaracji zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie epidemii COVID-19 stanowiących załączniki do Procedury Bezpieczeństwa.

Ponadto prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Waszego dziecka w celu realizacji zadań opiekuńczych w okresie pandemii COVID -19 (dokument znajduje się w zakładce RODO).

Dyrektor Szkoły - Mazur Jarosław

22 maj 2020

Harmonogram rekrutacji

Szanowni Państwo

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, podanych do publicznej wiadomości przez MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

mgr Jarosław Mazur

20 maj 2020

100 CIEKAWOSTEK NA 100 URODZINY ŚW. JANA PAWŁA II

Chcąc uczcić Papieża Polaka, uczniowie naszej szkoły przez ostatnie tygodnie zbierali ciekawe informacje na jego temat. W ten sposób włączyli się w tworzenie innowacji na temat Jana Pawła II. Ta innowacja ma na celu pokazanie uczniom sylwetki Naszego Papieża w niecodzienny sposób. Jest to nasza odpowiedź na obchody Jego 100 urodzin .

O tym, że Karol Wojtyła - Jan Paweł II był osobą wyjątkową, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Kiedy przyjrzymy się bliżej jego życiu, dostrzegamy niezwykłe znaki Bożej Opatrzności. Pomimo życia naznaczonego cierpieniem, był człowiekiem niezwykłym, niosącym szczęście, zgodę i wiarę, która nigdy go nie opuszczała nawet w najtrudniejszych momentach życia. Pod wieloma względami jako papież - był rekordzistą.

Te i inne zdarzenia z Jego życia odkrywali nasi uczniowie. Prace przedstawione w galerii są efektem pracy uczniów z klas I-VIII. Czy udało się nam zebrać 100 ciekawostek? Sprawdźcie sami.

mgr Anita Ziemianin

19 maj 2020

Zapisz dziecko do Klubu Młodego Programisty online

Szanowni Państwo,

Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których - za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.

Nauka programowania nigdy nie była łatwiejsza. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko spróbowało swoich sił w kodowaniu, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl i wypełnisz krótki formularz rejestracyjny. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz link, dzięki któremu co tydzień o tej samej porze, przez 10 tygodni, Twoje dziecko będzie poznawało tajniki programowania - korzystając z wirtualnych aplikacji i wsparcia wykwalifikowanych trenerów. Nie musisz niczego instalować - wystarczy jedno kliknięcie.

Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości moderacji, więc nie czekajcie i rejestrujcie się już dziś. Mamy 1500 miejsc dla 1-, 2- i trzecioklasistów i 1500 dla 4- 5- i szóstoklasistów z całej Polski!

Rejestracja:www.klubmlodegoprogramisty.pl

Kluby Młodego Programisty to element projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK "Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych".

mgr Jarosław Mazur

15 maj 2020

Świetlicowe POMYSŁY na NUDĘ - Pani Kotarska rekomenduje!!!

Wszyscy myśleliśmy, że wrócimy do szkoły szybko. Niestety czas pobytu w domu się wydłuża. Myślę, że każdy z Was pewnie już tęskni za szkołą i świetlicą szkolną. Pomyślałam , że zaproponuje Wam kilka propozycji, zabaw, gier, prac plastycznych i łamigłówek, które możecie zrobić jak poczujecie straszną nudę. Prace, które zrobicie możecie przysyłać na adres kotarskip@o2.pl . Potem umieścimy je na stronie szkoły, żeby każdy zobaczył, co ciekawego zrobiliście.

Pobierz pomysły

mgr Anna Mrózek-Kotarska

5 maj 2020

"Piękne są nasze barwy ojczyste"

2 maja 2020 r. po raz 16. będziemy obchodzić Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało ono wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem tego święta jest uczczenie symbolu narodowego. "A na tej fladze, biel i czerwień" czytamy w wierszu Czesława Janczarskiego, który dalej objaśnia, że biel to serce czyste a czerwień to miłość.

Pamiętajmy o majowych rocznicach, które na stałe wpisały się w historię naszej ojczyzny. 1 maja przypada 16 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym roku mija także 9 lat od beatyfikacji Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie.

Z kolei 3 maja to Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja upamiętniające ogłoszenie pierwszej w Europie ustawy regulującej ustrój państwa oraz jednocześnie święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski .

Zachęcam całe środowisko szkolne do wywieszenia biało-czerwonej flagi w majowe święta państwowe.

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

30 kwietnia 2020

Komunikat nr 9 DYREKTORA SZKOŁY

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia naegzaminach - powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu - w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. - działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

28 kwietnia 2020Komunikat nr 8 DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły informuje, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W związku z przedłużeniem okresu kształcenia na odległość, uległy także przesunięciu terminy egzaminu ósmoklasisty. Nowy harmonogram egzaminów zostanie podany przez CKE w późniejszym czasie.

(Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 642).

Rodzice! Uczniowie!

Proszę o kontynuację dotychczasowych działań w sprawie prowadzonego zdalnego nauczania. Sygnalizujcie problemy, jeżeli się pojawiają. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego (laptopów) dla uczniów. W tej lub innych sprawach proszę kontaktować się drogą e-mail: gimnazjum4mg@op.pl lub jarom35@op.pl.

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

14 kwietnia 2020

Zdrowych i spokojnych Świąt WielkanocnychDyrektor: mgr Jarosław Mazur

9 kwietnia 2020

Wyniki rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej informuje, że:
- do oddziałów przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci; szkoła posiada jeszcze wolne miejsca dla dzieci 3 i 4 letnich.
- do klasy pierwszej szkoły podstawowej zostali przyjęci wszyscy uczniowie, szkoła nie posiada wolnych miejsc.

O terminach spotkań organizacyjnych dla rodziców przyszłych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych powiadomimy w późniejszym terminie.

Zapytania proszę kierować na: gimnazjum4mg@op.pl

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

6 kwiecień 2020

Komunikat nr 7 DYREKTORA SZKOŁY

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia oraz wtorek 14 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

31 marzec 2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania". Jest to materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.
Dodatkowo opracowaliśmy zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online.
Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem i zasadami bezpieczeństwa. Proszę o przekazanie tych informacji nauczycielom z Państwa palcówki.
Mam nadzieję, że materiał przygotowany przez UODO i MEN wesprze Państwa w codziennej pracy.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online
20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
7. Nie zapisuj haseł na kartkach.
8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe - Access Point.
11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.
15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

Źródło:www.uodo.gov.pl

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

2 kwietnia 2020

Komunikat nr 6 DYREKTORA SZKOŁY

Szkoła z TVP - nowy projekt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Już dziś, 30 marca br. od godziny 8.00 ruszyły pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Nowa propozycja TVP i MEN "Szkoła z TVP" to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

Szczegóły na stronie: www.gov.pl

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

31 marzec 2020

Porady dla rodziców i dzieciPobierz poradnik

Pedagog: mgr Rafał Borowiecki

31 marzec 2020

Pedagog szkolny przypominaPedagog: mgr Rafał Borowiecki

24 marzec 2020

Pedagog szkolny pracuje w wyznaczonych godzinach

Pedagog szkolny pracuje w wyznaczonych godzinach:

Poniedziałek ----------------
Wtorek 9:00 - 11:30
Środa 9:00 - 11:30
Czwartek 8:00 - 10:00
Piątek 8:00 - 10:00

Służy pomocą zarówno uczniom, rodzicom i nauczycielom:
- Przygotowywanie i przesyłanie materiałów dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
- rozmowy terapeutyczno-wspierające z uczniami,
- rozmowy wspierające z rodzicami
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów
- opracowywanie materiałów i ćwiczeń do zajęć dla uczniów do samodzielnej pracy,
Kontakt pod numerem telefonu 602102788 lub e-mail: rafal212@vp.pl

Pedagog: mgr Rafał Borowiecki

24 marzec 2020

Komunikat nr 5 DYREKTORA SZKOŁY

Uprzejmie informuję, że zawieszenie stacjonarnych zajęć szkolnych zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c)

W związku z powyższym wprowadza się nauczanie zdalne w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje otrzymają Rodzice od swoich wychowawców droga e-mail.

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 13.30 przez kontakt email: gimnazjum4mg@op.pl .

Prosimy o stały kontakt z wychowawcami klas i nauczycielami danych zajęć oraz zgłaszanie wszelkich trudności wynikających z prowadzenia tej formy nauczania.

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

23 marzec 2020

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie rozliczania godzin ponadwymiarowych za marzec 2020r.

Proszę ze strony internetowej szkoły pobrać druk do wypełnienia godzin, opisać je datami od 24.02.2020 do 20.03.2020r. i odesłać na e-mail gimnazjum4mg@op.pl w terminie do 18.03.2020r. (do środy).Druk - rozliczenie godzin

Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

16 marzec 2020

KOMUNIKAT NR 4

Dyrektor Szkoły informuje, że w okresie zawieszenia zajęć tj. do 25 marca sekretariat szkoły będzie otwarty w godz. od 8.15 do 15.00. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rodzice! Uczniowie!

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole i na uczelni to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych i kawiarniach. Dopilnujmy aby nasze dzieci nie gromadziły się na boiskach szkolnych, parkach, placach zabaw. Oprócz tego - dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

W czasie zawieszenia zajęć w szkole nauczyciele będą przesyłać uczniom materiały edukacyjne i zadania przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną i komunikatory. Poza tym nauczyciele i uczniowie będą wykorzystywać również zasoby Internetu, serwisów i platform do ćwiczeń online, które są pomocne w przyswajaniu wiedzy. Uczniowie są zobowiązani do systematycznej pracy, a ich postępy będą na bieżąco monitorowane przez nauczycieli. Bardzo prosimy Rodziców, aby na bieżąco sprawdzali wiadomości w dzienniku elektronicznym i stronie szkoły.Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

13 marzec 2020

KOMUNIKAT NR 3

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
w szkołach na terenie całego kraju w dniach 12 - 25 marca 2020r.
- zobacz szczegółowe informacje

Informacja Dyrektora Szkoły
Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Zwracamy się z prośbą o codzienne korzystanie z dziennika elektronicznego, będą tam podane przez nauczycieli ćwiczenia do wykonania dla uczniów poszczególnych klas. Zachęcamy również do czytania książek, wykonywania ćwiczeń interaktywnych czy doskonalenia swoich umiejętności. Rodzicu zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Pamiętajmy przestrzegamy w domu zasad higieny i ograniczamy jeśli to możliwe wychodzenie z domu!Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

13 marzec 2020

KOMUNIKAT NR 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje o odwołaniu zajęć edukacyjnych
i opiekuńczych we wszystkich oddziałach (przedszkole, 0-VIII)
w dniach 11-12-13 marca 2020r.
(środa, czwartek, piątek)


Szkoła zostaje zamknięta.
O dalszym przebiegu zdarzeń szkoła będzie informować w kolejnych komunikatach.Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

11 marzec 2020

KOMUNIKAT NR 1

Gminny Konkurs Matematyczny Magia liczby PI
planowany na dzień 13 marca 2020 zostaje przeniesiony na inny termin,
o którym zainteresowane szkoły zostaną powiadomione.Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

11 marzec 2020

Apel z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to niezwykły dzień w kalendarzu polskich świąt państwowych. Obchodzony 1 marca ma na celu upamiętnienie żołnierzy walczących o suwerenność Polski. Pamięć o nich miała zniknąć, według swych oprawców mieli być wykreśleni z kart historii, stąd nazwa Żołnierzy Wyklętych lub Żołnierzy Niezłomnych. Dziś mówimy o nich z dumą, jako o prawdziwych patriotach, którzy nie zawahali się oddać życie za wolność Ojczyzny. Historia pokazała, iż działania władz komunistycznych wspieranych przez wojsko sowieckiego okupanta tylko częściowo były skuteczne. Gdyż nie zatarto pamięci o ich bohaterstwie. Upamiętniając postawę Żołnierzy Niezłomnych zorganizowano w naszej szkole akademię ku ich czci. Z tej okazji przygotowano również okolicznościową wystawę.Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

2 marzec 2020

Szanowni Rodzice!

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa w celu zachowania właściwej profilaktyki zdrowotnej prosimy o przestrzeganie w domu i w szkole następujących zasad zmniejszających ryzyko zachorowania i chroniących przed zarażeniem wirusem:

1. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania według instrukcji, którą znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły.
2. Prosimy rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
3. W przypadku ewentualnego kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
4. W najbliższym czasie nie zaplanowaliśmy wycieczek, aby uniknąć kontaktu z osobami chorymi.
5. W przypadku rodzica, którego dziecko wróciło z terenu występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
6. Proszę pamiętać, że dla dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństw, Dz.U. 2017, poz. 1368).
7. Proszę abyście Państwo na bieżąco sprawdzali komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Limanowej: www.psselimanowa.wsse.krakow.pl

Kontakt telefoniczny: 18 337 21 01 wew. 309 - poniedziałek - piątek w godz. 7.30-14.00
W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy:
+48 790 385 968 +48 606 127 362 +48 606 721 799

W przypadku wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia - 800 190 590 (czynna całodobowo)Dyrektor: mgr Jarosław Mazur

2 marzec 2020

Rekrutacja do przedszkola i pierwszej klasy SP

Pismo przewodnie w sprawie rekrutacjiDyrektor: mgr Jarosław Mazur

2 marzec 2020

Wycieczka zawodoznawcza uczniów klasy VIII

12.02.2020 uczniowie klas VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu mieli okazję uczestniczyć w wycieczce zawodoznawczej do zakładu przetwórstwa mięsa - PPHU Markam w Kasince Małej -Andrzej, Marek Skolarus . Uczniowie mogli zapoznać się z historią zakładu mięsnego, którą w ciekawy sposób zaprezentował pan Andrzej ,Marek Skolarus - właściciel. Uczniowie poznali proces produkcyjny - od wjazdu mięsa na zakład, poprzez rozbiórkę, przygotowanie wędlin, wędzenie, aż po skosztowanie gotowego wyrobu . Poznali środowisko pracy i zapoznali się z nowymi urządzeniami (nazwy niektórych z nich są nieco "ekscentryczne": młynek koloidalny, skórowaczka, maszyna do nadziewania kiełbas, mieszadło). Wśród wielu zadanych pytań o charakter pracy, płace, awans zawodowy - pojawiło się również to zasadnicze - jaką szkołę trzeba skończyć, aby zacząć pracować, a tym samym zarabiać własne pieniądze? To ważne pytanie często pojawia się w głowach młodych ludzi, którzy już niebawem staną przed ważną decyzją wyboru i planowania własnej ścieżki edukacyjno - zawodowej. Odpowiedzią na to pytanie jest niewątpliwie nawiązana współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i możliwość odbywania właśnie takich wycieczek. Nauka poprzez doświadczenie to jeden z najlepszych sposobów na poznanie swoich możliwości i odkrycia drzemiących talentów.

Składamy serdeczne podziękowania panu Skolarusowi za umożliwienie przeprowadzenia wycieczki oraz pracownikom odwiedzonego zakładu za okazaną gościnność, smaczny poczęstunek i bardzo miłą atmosferę.mgr Jadwiga Borowiecka

16 luty 2020

Rekrutacja do przedszkola i pierwszej klasy SP

Zarządzenie Wójta Gminy Mszana Dolna w sprawie rekrutacji do przedszkola i pierwszej klasy SP

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

12 luty 2020

Plan lekcji na II semestr roku szkolnego 2019/2020

Uaktualniony plan lekcji na II semestr

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

8 luty 2020

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Dnia 25.01.2020r o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości rodzice przygotowali poczęstunek a dzieci wspaniały program artystyczny. Uroczystość rozpoczęły przedszkolaki które piosenką i wierszami wprowadziły wszystkich w odświętny nastrój. Następnie wystąpiła kl. 0; kl .I; kl. II. W kolejnej części uroczystości wystąpiła klasa III wraz z Zespołem Regionalnym ,,Mali Zagórzanie'' . W swoim programie przedstawili Jasełka po góralsku, gdzie nie zabrakło również pięknie zaśpiewanych kolęd i pastorałek oraz tańców wykonanych przez małych górali. Nie zabrakło życzeń tym razem wyśpiewanych i skierowanych do najbliższych. Każda Babcia i Dziadek otrzymali piękny upominek wykonany przez dzieci. Wzruszeń nie było końca w niejednych oczach widać było radość i szczęście. Oklasków nie brakowało.

Gorące słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Dziękujemy również radnym Panu Krzysztofowi Kuczaj oraz Pani Marii Majda za chwile które spędzili razem z nami w tym tak pięknym uroczystym dniu. Do życzeń dołączył się również Pan dyr. Jarosław Mazur. Pan dyrektor nie zapomniała również o nauczycielach dziękując im za przygotowanie uroczystości.mgr Jadwiga Borowiecka

28 stycznia 2020Wywiadówka - serdecznie zapraszamy

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 22 stycznia (środa) o godzinie 16:00.Dyrektor szkoły: mgr Jarosław Mazur

21 stycznia 2020Zacznij dzień z mszana.pl

Kto z nas przy porannej kawie nie lubi zrobić sobie przeglądu informacji „z kraju i ze świata” – dosłownie i w przenośni? Coraz częściej papierową wersję gazety zastępujemy jej wydaniami elektronicznymi, sprawdzamy media społecznościowe i lokalne portale internetowe. I bardzo dobrze.

Tzw. światopogląd, a przede wszystkim własne zdanie, trzeba wyrabiać na podstawie wielu źródeł, ale i zdrowego rozsądku. Sam – i służbowo i prywatnie - korzystam z wielu informacji opublikowanych w różnych mediach. Cieszy mnie fakt, że przedstawiciele organizacji pozarządowych, zespołów nieformalnych, szkół, czy inni mieszkańcy naszej Gminy chcą podzielić się swoimi osiągnieciami lub podejmowanymi inicjatywami i przesyłają materiał do publikacji na stronie www.mszana.pl (zaproszenia na imprezy, relacje z nich, udział w konkursach, promocja Gminy podczas różnorodnych wyjazdów, sukcesy sportowe etc.). Oczywiście ich publikacja obwarowana jest różnymi przepisami, ale przy odrobinie współpracy wszystko uda się pomyślnie zakończyć i pochwalić na gminnej stronie podejmowanymi działaniami. Nic przecież nie przychodzi bez wysiłku – wszystkie nasze projekty wymagają podjęcia szeregu działań i decyzji, zaangażowania wielu osób i środków finansowych – warto to docenić i pokazać innym, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Zapraszajmy za pośrednictwem strony www.mszana.pl na wszystkie lokalne wydarzenia – w przeważającej większości są one przecież w różnej formie współfinansowane przez nasz samorząd, czyli nas wszystkich, a wśród czytelników portalu są jego potencjalni uczestnicy.

Zachęcam nadal do współtworzenia gminnego portalu informacyjnego i przesyłania do publikacji na stronie www.mszana.pl informacji o tym, co dzieje się lokalnie, a tych, którzy do tej pory tego nie robili – do podjęcia współpracy. Każdy z nas przecież tworzy ten region, dokłada cegiełkę do tego jak wszyscy się tutaj czujemy, jak postrzegają nas inni. Im więcej tam informacji – tym lepiej dla wszystkich.

Gorąco zachęcam do czytania informacji na gminnej stronie – dzielimy się tam z Wami informacjami, ogłoszeniami i zaproszeniami, które są istotne dla mieszkańców Gminy oraz przebywających tutaj na wypoczynku gości. www.mszana.pl to portal, który nie zarabia na swoich czytelnikach; nie ma tam reklam ani płatnych ogłoszeń; to strona wolna od wszechobecnego hejtu.

Bądźmy lokalnymi patriotami; przyłączmy się do akcji „Zacznij dzień z mszana.pl” i rozpoczynajmy poranny przegląd prasy od lektury gminnej strony; chwalmy się tym, co dzieje się w naszym regionie, udostępniajmy relacje na swoich profilach w mediach społecznościowych, oddajmy czasem głos na „swoich” – tylko w ten sposób zbudujemy solidarność, poczucie więzi we wspólnocie; zbudujemy markę!Wójt: Bolesław Żaba

13 stycznia 2020

SZKOLNY ŚWIĄTECZNY DZIEŃ

Piątek 20 grudnia był w naszej szkole dniem uroczystym i świątecznym. Wszyscy uczniowie spotkali się na klasowych wigiliach, na których była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, życzenia, śpiew kolęd i oczywiście świąteczne potrawy.

O godz. 11.00 cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć spektakl teatralny pt. "Czwarty Król". Opowiada on o Królu Amiranie, który wyruszył w długą drogę, aby powitać nowonarodzonego Zbawiciela, oddać Mu pokłon i złożyć swe dary. Niestety nie dotarł wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem do Dzieciątka. W drodze napotykał ludzi, którym pomagał tak, że został z pustymi rękami. Zrezygnowany, stracił nadzieję na spotkanie Mesjasza. Nieoczekiwanie podniosła go na duchu papuga Kalija - wierna towarzyszka drogi. Król dotarł do Egiptu, a tam okazało się że spotkanie Syna Bożego jest możliwe, bo Święta Rodzina właśnie tam dotarła uciekając przed okrutnym Herodem. Amiran martwił się jednak tym, że nie ma daru dla Dzieciątka. Dopiero Anioł uświadomił mu, że sam stał się darem, bo najważniejszym podarunkiem jest dobre serce i uczynki, które mówią o miłości. Spektakl przygotowali uczniowie z klas VI, VII i VIII pod kierunkiem p. Anity Ziemianin. Wykazali się oni świetną grą aktorską, a wspaniała sceneria dopełniła całości przedstawienia. Aktorzy otrzymali gromkie brawa. Występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów jak i dla widzów.

Następnym punktem tego uroczystego dnia był wspólny śpiew kolęd, których ciekawą aranżację przygotowały poszczególne klasy pod kierunkiem swoich wychowawców.

Na zakończenie życzenia dla uczniów , rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz p. dyrektor Jarosław Mazur, który podziękował również uczniom za ich występ.

Wprowadzeni w świąteczny nastrój wszyscy udali się do domów.

mgr Anita Ziemianin

7 stycznia 2020

Warsztaty,, Akademia Młodego Technika w Limanowej

19.12.2019 roku uczniowie wraz z opiekunami kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej ,Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu brali udział w III edycji warsztatów pt.,,Akademia Młodego Technika'' które odbyły się w Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej. Celem warsztatów było przybliżenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez prezentacje profilu zawodu. Młodzież mogła sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe wykonując zadania typowe dla danego zawodu. Warsztaty były przeprowadzone w siedmiu branżach i obejmowały następujące zagadnienia: branża budowlana, ekonomiczna, geodezyjna, handlowa, hotelarska, weterynaryjna, branża gastronomiczna. Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych zawodów, metody nauczania stosowane przez nauczycieli naszej szkoły oraz miejsca praktyk i staży zawodowych. Warsztaty spełniły ich oczekiwania, a w przyszłości pomogą im w dokonaniu trafnego wyboru zawodu.

Doradca zawodowy: mgr Jadwiga Borowiecka

20 grudnia 2019r.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan
i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


Szlachetna Paczka w naszej szkole !!!

Dzieci i Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej po raz siódmy włączyły się w akcję "Szlachetna Paczka" i pomogły potrzebującej rodzinie, tym razem z Nowego Targu. Pani Krystyna(63l.) i Pan Wiesław(71l.), to samotne, starsze małżeństwo, które mieszka w bardzo zniszczonym domu, bez łazienki. Pani Krystyna i Pan Wiesław mają trudną sytuację materialną i zdrowotną, małżonkowie wiodą proste życie i pomimo wielu trudności nadal cieszą się każdą chwilą swojego życia i opiekują sobą nawzajem.
W tym roku udało nam się zebrać 14 paczek o łącznej wartości 1,5 tysiąca złotych. Przez dwa tygodnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej wraz z ich rodzicami, wychowawcami, nauczycielami oraz pozostałymi pracownikami szkoły, a także z Panem Dyrektorem Jarosławem Mazurem, zbierali potrzebne rzeczy i produkty dla rodziny. Nauczyciele i uczniowie zakupili nowy odkurzacz, nowe garnki, talerze, ręczniki, pościel, udało się także zebrać bardzo wiele artykułów spożywczych oraz środków czystości.
Wszystko to zostało w miniony weekend przekazane Pani Krystynie i Panu Wiesławowi. W sobotę, 7 grudnia 2019r., paczki i prezenty trafiły do rodziny, która bardzo potrzebowała naszej pomocy. Siódmy raz nasza szkoła bierze udział w Szlachetnej Paczce i jak co roku, również tym razem uczniowie, rodzice i nauczyciele stanęli na wysokości zadania. DZIĘKUJEMY !!!

Więcej zdjęć -> odwiedź nasz Fanpage

mgr Ewa Pajdo

20 grudnia 2019

"Czarownica Niska Emisja"

12 grudnia 2019r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie teatralne o tematyce ekologicznej pt. "Czarownica Niska Emisja".

Najważniejsze tematy poruszane w przedstawieniu to:
- smog - jakie są przyczyny powstawania i jak możemy przyczynić się do jego redukcji;
- segregacja odpadów - jakie korzyści przynosi środowisku,
- jak ważna dla ludzi jest dzika przyroda i jak dbać o lasy.

Bohaterowie przedstawienia stają oko w oko ze złą czarownicą Niską Emisją, która ma plan zniszczenia świata. Na ich barkach spocznie odpowiedzialność za pokonanie czarownicy oraz pokazanie widzom jak dbać o przyrodę. Róża, Mlecz i zaskroniec Antoni dzięki pomocy publiczności spiszą się na medal i co najważniejsze odmienią serce czarownicy.

Była to ciekawa lekcja o tematach tak bardzo ważnych dla nas.

Widzowie - klasy młodsze i przedszkolaki gromkimi brawami nagrodzili występ aktorów.

Więcej zdjęć -> odwiedź nasz Fanpage

Mazur Jarosław - dyrektor szkoły

13 grudnia 2019

Mikołajki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

5 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej tradycyjnie zorganizował imprezę mikołajkową dla dzieci pochodzących z rodzin niepełnych i wielodzietnych .

Uczennice z kółka teatralnego pod kierunkiem pani Anny Juzuń przygotowały program artystyczny, którym uświetniły spotkanie. Zaprezentowały przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek i inne bajki". Ale nic w tej bajce nie było, takie jak powinno być. Czerwony Kapturek nie spotkał w lesie wilka, babcia okazała się Śpiącą Królewną, a książę nie znalazł Kopciuszka. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i bohaterowie żyli długo i szczęśliwie.

Gra młodych aktorów, piękne stroje oraz dekoracje przyciągnęły uwagę dzieci i dorosłych, którzy z dużym zainteresowaniem oglądali spektakl. Na twarzach maluchów widać było uśmiech i zadowolenie.

Więcej zdjęć -> odwiedź nasz Fanpage

mgr Anna Juzuń

11 grudnia 2019

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszego przedszkola. Oczekując upragnionego Gościa dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały występ przygotowany przez kółko teatralne z naszej szkoły. Po zakończonym przedstawieniu dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym, że do przedszkola zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja - troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Podczas swojej wizyty porozmawiał z dziećmi oraz wręczył im prezenty! W podziękowaniu za przybycie dzieci wspólnie zaśpiewały mu piosenkę. Wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym przedszkolakom wiele radości.

Więcej zdjęć -> odwiedź nasz Fanpage

mgr Ewelina Górni

11 grudnia 2019

Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb.

29.11.2019r. był dla wszystkich przedszkolaków wyjątkowy. Właśnie w tym dniu dzieci miały okazję przenieść się w magiczny świat, uczestnicząc w balu andrzejkowym. Podczas balu dzieci przebrały się za swoje ulubione postacie, wróżyły oraz wzięły udział we wspólnej zabawie tanecznej. Radości nie było końca. Andrzejki w naszym przedszkolu były niezwykle udane. Już nie możemy się doczekać następnej zabawy! :

Więcej zdjęć -> odwiedź nasz Fanpage

Więcej zdjęć -> odwiedź nasz Fanpage

mgr Ewelina Górni

10 grudnia 2019

Imieniny Świętego Mikołaja

Imieniny Świętego Mikołaja są co roku doskonałą okazją do oderwania się od rutynowego szkolnego planu dnia. Dla wielu uczniów mikołajki to jeden z najprzyjemniejszych dni w trakcie szkolnego roku.

Tego dnia dzieci ubrane na czerwono i czapką mikołajkową albo rogami renifera otrzymywały od pomocników Świetnego Mikołaja słodkości. Ten wyjątkowy piątek w naszej szkole był bardzo radosny. Szkoda tylko że taki dzień jest tylko raz w roku.

Więcej zdjęć -> odwiedź nasz Fanpage

mgr Agnieszka Karpierz

9 grudnia 2019

Kampania społeczna "No promil No problem"

To już XII edycja kampanii społecznej "NO PROMIL NO PROBLEM". Jej głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, dopalacze i narkotyki) za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców - wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej po raz kolejny uczestniczą w działaniach w ramach prowadzonej kampanii.

W pierwszym etapie przedstawiciel szkoły uczestniczył w szkoleniu dla koordynatorów szkolnych, a następnie wspólnie z gminnym ambasadorem kampanii ustalił harmonogram działań w tegorocznej edycji kampanii. Na terenie szkoły umieszczono plakaty, które zawierają treści informacyjne promujące cele kampanii.

28 listopada 2019 uczniowie, uczestniczyli we wspólnym patrolu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. W ramach patrolu funkcjonariusze badali trzeźwość kierowców, natomiast uczniowie wręczali materiały promujące kampanię i pouczali o skutkach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Zachęcali do odważnych reakcji w razie zauważenia takich sytuacji, do głośnego powiedzenia "NIE". Starali się pokazać jak ważne jest wzięcie odpowiedzialności również na siebie.

Wyłoniono także liderów młodzieżowych, którzy 25.10.2019 wzięli udział w szkoleniu odbywającym się w Urzędzie Gminy w Mszanie Dolnej, mającym na celu ukazanie, że młodzi ludzie mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje, mają prawo działać i nie być obojętnymi, mogą przeciwdziałać zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Niezwykle istotne jest ukazanie im, w jaki sposób mogą zareagować w sytuacjach, gdy życie innych ludzi jest zagrożone.

Pedagog szkolny: mgr Rafał Borowiecki

30 listopad 2019

"Kocham ! Nie chcę niszczyć swojego świata"
Dni Przeciwko Przemocy w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

W dniach 25-29 XI odbyła się tegoroczna edycja akcji profilaktycznej "Dni Przeciwko Przemocy", realizowanej od siedemnastu lat w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej. W bieżącym roku przebiegała ona pod hasłem "Kocham ! Nie chcę niszczyć swojego świata".

W ramach akcji wychowawcy w trakcie godzin wychowawczych poruszyli tematykę uzależnień. Zorganizowany został również konkurs plastyczny. Uczniowie klas I - III wykonywali pracę pt. "Kocham" natomiast uczniowie klas V - VIII wzięli udział w konkursie literacko - plastycznym pn. "Kocham ! Nie chcę niszczyć swojego świata"

28 listopada odbyło się podsumowanie Dni Przeciwko Przemocy oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. Najlepsze prace zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia. Istotnym jest, że udało się skłonić naszych uczniów do chwili refleksji i zadumy nad swoim postępowaniem i zachowaniem wobec innych, zwrócić ich uwagę na pojęcia: miłości jako alternatywy dla destrukcyjnych i niszczących zachowań. Uczniowie zaprezentowali również przedstawienie teatru cieni poświęcone problemowi uzależnień w rodzinie.

28 listopada odbyło się również spotkanie rodziców z ks. dr Jerzym Smoleniem na temat "Poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży, a uzależnienia", które spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony zarówno rodziców jak i nauczycieli.

Dni Przeciwko Przemocy, które odbywają się w naszej szkole cyklicznie, są ważnym elementem działań profilaktycznych. Pomysłodawcami i koordynatorami całego przedsięwzięcia są: Rafał Borowiecki i Anna Mrózek-Kotarska. Należy nadmienić iż corocznie akcja finansowana jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej.

Głęboko wierzymy w to, że podjęte działania trafiły do grupy młodych odbiorców i być może skłoniły ich do refleksji, zastanowienia się, a być może zmiany swojego stosunku do drugiego człowieka.

Pedagog szkolny: mgr Rafał Borowiecki r

30 listopad 2019

Święto, które kochają wszystkie dzieci.

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w setną rocznicę powstania maskotki - w 2002 roku. Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z sekretów. Mimo wielu lat moda na misie nie przemija.

Z tej okazji dzieci z przedszkola oraz klasy 0 i 1 przyniosły swoje ulubione pluszaki. Maskotki były różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Uczniowie bawili się w rytm misiowych piosenek. Z okazji święta wszyscy otrzymali słodkie niespodzianki.

Mamy nadzieję, że ten dzień zostanie w naszych wspomnieniach na długi czas.

mgr Anna Godawska r

30 listopad 2019

Poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży a uzależnienia

W dniu 28 listopada 2019r. odbyła się prelekcja dla rodziców dzieci naszej szkoły oraz nauczycieli pt. Poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży a uzależnienia, którą wygłosił ks. dr Jerzy Smoleń- psycholog, psychoonkolog i wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pomaga wszystkim potrzebującym w rozwiązywaniu trudnych problemów prowadząc poradnictwo duszpasterskie i psychologiczne w poradni zdrowia psychicznego w Tymbarku. Rodzice bardzo wysoko ocenili prelekcję i wyrazili duże zainteresowanie udziałem w tego typu wykładach.

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

30 listopad 2019

Spotkanie z rodzicami - komunikat Dyrektora

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 28 listopada (czwartek) o godzinie 15:30.

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

23 listopad 2019

Złota Polska Jesień na Śnieżnicy

Ostatnie dni słonecznej i kolorowej jesieni to niewątpliwie okazja do wędrowania po górskich szlakach. Dnia 24.10.2019r. klasy VII i VIII, pod opieką wychowawców: Pani Anity Ziemianin i Pani Anny Juzuń, wybrały się na Śnieżnicę. Wycieczka oprócz walorów poznawczych, dała nam okazję do zadbania o kondycję fizyczną. Czas spędzony wśród złocistych drzew Śnieżnicy upłynął bardzo szybko. Nie zabrakło pieczonych kiełbasek oraz gier i zabaw terenowych. Wróciliśmy do domów z przekonaniem, że przeżyliśmy chwile, które pozostaną w naszej pamięci.

mgr Anna Juzuń

18 listopad 2019

Sprawozdanie z akcji "Odblaskowa szkoła"mgr Anna Mrózek-Kotarska

18 listopad 2019

101 Rocznica Odzyskania Niepodległości

„Do kraju tego,
Gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Do darów Nieba,
Tęskno mi, Panie…”
Cyprian Kamil Norwid

Piękne słowa poety, oddają niezmierną tęsknotę za Ojczyzną. Nie wolno zapominać ile tragedii i dramatu przeżyli Polacy w walce o upragnioną wolność. O tej tragedii i ważnych wydarzeniach pamięta również cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej. 8 listopada 2019 roku obchodziła 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczysty Apel rozpoczął się minuty po 11:00. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie Hymnu Polskiego uwieńczyło tę ważną chwilę.

Następnie odbyła się część artystyczna. W czasie której chór szkolny zaśpiewał utwory „Skreślamy dziś do Ciebie kilka słów” oraz „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”. Uczniowie klasy VI deklamowali wiersze, przeplatane muzyką oraz pantomimą przedstawiająca losy Ojczyzny podczas zaborów. Stroje galowe, odpowiednia postawa najmniejszych i najstarszych uczniów świadczyła o niezmiernym szacunku do Ojczyzny i sercach pełnych patriotyzmu. Nad przygotowaniem uroczystości czuwały p. Helena Domagała oraz p. Anna Mrózek-Kotarska.mgr Helena Domagała

13 listopad 2019

Głosuj na świetlicę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nasza świetlica została zgłoszona do akcji "Się gra się ma Bezpieczny Playroom". Akcja daje placówkom oświatowym szansę na przemianę świetlicy w nowoczesną salę gier dla dzieci oraz wyposażenie w postaci naklejek ściennych i zestawów gier planszowych, a także promuje bezpieczne zachowania. Fundatorami nagród są Hasbro Poland Sp. z o.o oraz PZU SA i PZU Życie SA. Głosować na świetlicę w naszej szkole można do28 listopada 2019r. Należy podkreślić, że o wygranej decyduje liczba głosów. Może się okazać, że będziemy potrzebować około 50 tysięcy głosów. Liczymy na wsparcie wszystkich. Tylko wspólnym wysiłkiem można cokolwiek zdziałać.

>> Kliknij w link www.siegrasiema.com/swietlice/499

zaznacz potrzebne zgody i wybierz opcje GŁOSUJ

ODDAJ SWÓJ GŁOS

mgr Anna Mrózek-Kotarska

26 październik 2019

Odblaskowa Szkoła

W dniu 25.10. 2019 w naszej szkole w ramach akcji "Odblaskowa Szkoła' , zorganizowaliśmy spotkanie dla Seniorów. Podczas którego panowie policjanci przeprowadzili prelekcję o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Policjanci szczególnie podkreślili jak ważną rolę odgrywają odblaski, które szczególnie w okresie jesienno- zimowym wpływają na zwiększenie widoczności pieszych. Seniorzy otrzymali odblaskowe upominki, a uczniowie klasy piątej zaśpiewali odblaskową piosenkę. Całe spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. Wierzymy, że takie spotkania poprawią bezpieczeństwo naszych kochanych seniorów podczas poruszania się po drodze.

mgr Anna Mrózek-Kotarska

26 październik 2019

Odblaskowa Szkoła

W ramach akcji Odblaskowa szkoła w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczny pt." Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", oraz konkurs wiedzy o przepisach i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który został realizowany w ramach godzin z wychowawcą jako ważny element profilaktyki. Znamy już zwycięzców konkursów! W piątek 18.XI odbyło się podsumowanie i rozdanie odblaskowych upominków.

W konkursie plastycznym przyznano trzy miejsca:
I m-ce Zuzanna Filipiak i Grażyna Haras kl.VIII
II m-ce Weronika Jarosz kl.V i Wojciech Kamiński kl.II
III m-ce Gabriela Wojtyczka i Aleksandra Jarosz kl, VI

W konkursie wiedzy o bezpieczeństwie:
I m-ce Martyna Uchacz kl.V
II m-ce Bartłomiej Farganus kl.VIII
III m-ce Radosław Kubik kl.VII
IV m-ce Oskar Węglarz kl.VI

Bardzo ważnym innowacyjnym elementem akcji było nagranie piosenki i teledysku pt. " Odblaskowa Szkoła". To zadanie również zostało zrealizowane. Piosenkę nagraliśmy w MOK-u w Mszanie Dolnej 9.XI dzięki pomocy dyrektora MOK pana Piotra Armatysa. Tekst do piosenki Napisała pani Anna Mrózek-Kotarska wychowawca kl.V , a montażem zajął się pan Jarosław Draus. Należy podkreślić, że główni bohaterowie czyli uczniowie klasy V , spisali się wzorowo , choć w rozmowach uczniowie stwierdzili, że praca artystów- muzyków jest naprawdę ciężka. Zachęcam do posłuchania i obejrzenia efektów pracy uczniów.mgr Anna Mrózek-Kotarska

18 październik 2019

Wycieczka na Jasień

W dniu 17.10.2019r. klasa V SP nr1 w Mszanie Górnej wraz z wychowawcą Anną Mrózek-Kotarską oraz panem pedagogiem Rafałem Borowieckim byli na wycieczce na Jasieniu. Jasień to trzeci co do wysokości szczyt w Beskidzie Wyspowym. Wędrówkę rozpoczęliśmy o godzinie 8:30 z Lubomierza. Podczas wyjścia podziwialiśmy przepiękne widoki w barwach złotej jesieni. Po wyjściu złapaliśmy krótki oddech i zabraliśmy się za przygotowanie ogniska, na którym upiekliśmy kiełbaski i chleb, a później słodkie pianki. Kolejnym punktem wycieczki była gra terenowa, podczas której uczniowie podzieleni na Wilki, Rysie i Orły musieli odnaleźć wskazówki i wykonać 5 zadań związanych z lasem. Podczas gry wszystkim towarzyszyły ogromne emocje prawdziwych poszukiwaczy. Gdy wszystkie zadania zostały wykonane i zaprezentowane przyszedł czas na gry i zabawy integracyjne. Nawet nie zorientowaliśmy się, kiedy nadszedł czas powrotu. Posprzątaliśmy wszystko jak na prawdziwych turystów przystało i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Żal wszystkim było opuszczać to cudowne miejsce. Wiemy, że na pewno tu jeszcze wrócimy, może o innej porze roku, choć jesienią góry są naprawdę przepiękne.

mgr Anna Mrózek-Kotarska

18 październik 2019

Szczególny dzień w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej11.10.2019r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klasy pierwszej oraz pasowanie przedszkolaków.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkoły. Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego zostały pasowane na przedszkolaków. Dzieci dzielnie zniosły próbę otrzymując w nagrodę pamiątkowe dyplomy. W dalszej części przed całą szkołą zaprezentowały się pierwszaczki. Po odczytaniu roty przyrzeczenia przez przewodniczącą SU, maluchy zostały pasowane przez Dyrektora, a Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Rodziców wręczyli legitymacje szkolne. Cała społeczność szkolna nagrodziła najmłodszych przedstawicieli szkoły gromkimi brawami.

Proboszcz Parafii pw. Michała Archanioła poświęcił przybory szkolne, tornistry oraz nowo wyremontowaną salę dla oddziału przedszkolnego.

Całość wydarzenia została podsumowana występem artystycznym uczniów z zespołu "Mali Zagórzanie".

Po przedstawieniu nastąpił czas na życzenia. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły, który z okazji święta KEN złożył życzenia nauczycielom i pracownikom administracji. Życzenia nauczycielom złożyli również Wójt Gminy, Przewodniczący RR, Przewodniczący Rady Gminy , Proboszcz Parafii.

Nie zabrakło podziękowań także od uczniów, którzy wręczali swoim nauczycielom czerwoną różę.

mgr Jarosław Mazur

12 październik 2019

Niech uśmiech na twarzach dzieci nigdy nie znika

Kredkobranie to zbiórka przyborów szkolnych, materiałów plastycznych oraz lektur. Akcję zapoczątkowała krakowska Fundacja Ignatianum oraz Stowarzyszenie ,,Korzenie''.

Tegoroczna zbiórka to kolejna inicjatywa charytatywna, w którą zaangażowali się się uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej.

Zebrane dary trafią do szkół na Białorusi, Litwie i Ukrainie, w których uczą się polskie dzieci.

Szkolny koordynator akcji: Maria Szczucka

9 październik 2019

Odblaskowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej

mgr Anna Mrózek-Kotarska

1 październik 2019

Spotkanie z Policjantem w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

26 września 2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki. W pierwszym bloku uczestniczyli uczniowie klas najmłodsi. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów podczas podróży samochodem. Przypomniał, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe opaski oraz kamizelki.

Drugi blok przeznaczony był dla uczniów klas V-VI. Tematem spotkania była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Odpowiadał również na pytania uczniów dotyczące niebezpiecznych gier, jakie można znaleźć w internecie. Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne - kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Policjant radził, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Często podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania.

W trzecim bloku wzięli udział uczniowie klas VII - VIII, a dotyczył on odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z Internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z Internetu, uczęszczanie do szkoły, kary sądowe, izolacja od środowiska czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacja i prawidłowe wychowanie. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji omówił z uczniami skutecznie prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

Mamy nadzieję że zajęcia przeprowadzone przez policjanta przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów oraz wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Na każdym ze spotkań uczniowie zostali zaopatrzeni w odblaskowe kamizelki lub opaski w ramach akcji "Odblaskowa szkoła"

Pedagog szkolny: mgr Rafał Borowiecki

27 września 2019

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej akcji "Odblaskowa szkoła"

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej akcji "Odblaskowa szkoła". Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Akcja daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Tak więc w myśl idei, która przyświeca akcji wyposażyliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły w elementy odblaskowe: rozdaliśmy łącznie 99 kamizelek odblaskowych oraz 9 opasek odblaskowych w klasach 1-8. Dodatkowo wyposażyliśmy w odblaski również uczniów klasy"0" oraz oddziału przedszkolnego. W dniu 25.09 uczniowie objęci opieką świetlicy szkolnej wzięli udział w akcji plastycznej, w ramach której namalowali farbami ogromny plakat pokazujący różne ważne elementy bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 26.09 odbyła się prelekcja z panem policjantem, który przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz oaz podkreślił jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są odblaski. W tym samym dniu został ogłoszony konkurs plastyczny na plakat lub komiks pt." Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oraz konkurs wiedzy o przepisach i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który będzie realizowany w ramach godzin z wychowawcą jako ważny element profilaktyki. Z niecierpliwością będziemy czekać na efekty pracy uczniów.

mgr Anna Mrózek-Kotarska

25 września 2019

Uaktualniony plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Uaktualniony plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

28 września 2019

Spotkanie z rodzicami - komunikat Dyrektora

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie, które odbędzie się dnia 17 września o godzinie 16:00.

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

13 września 2019

Odnajdź nas na Facebooku https://www.facebook.com/spmszana/

Drodzy rodzice i uczniowie wychodząc na przeciw duchowi czasu i chcąc jeszcze lepiej przekazywać Wam aktualności z życia szkoły postanowiliśmy założyć szkolny Fanpage. Serdecznie zapraszamy wszystkich do polubienia i udostępniania: https://www.facebook.com/spmszana/.

Administrator: mgr Jarosław Draus

2 września 2019

Wracamy do szkoły - komunikat Dyrektora

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02 września 2019r. (poniedziałek) na Sali gimnastycznej naszej szkoły o godz.9.30
Oddział przedszkolny rozpoczyna pracę o godz.7.30

Na Mszę Św. rozpoczynającą nowy rok szkolny uczniowie udają się do swoich parafii.

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły: mgr Jarosław Mazur

25 sierpnia 2019